Почти половината от българите са на мнение, че уличната престъпност нараства

Мила Григорова

44% от пълнолетните българи смятат, че в последните няколко месеца уличната престъпност у нас расте. Това сочат данните от специалното социологическо проучване по поръчка на в. Класа, Галъп Интернешънъл.

Сравнителнителните данни за оценките на българското население на уличната и организираната престъпност показват известно повишаване на общественото безпокойство. През есента на 2010 година регистрирахме индикации за успокояване на българите по отношение на престъпността. Тогава над една четвърт (27%) от пълнолетното население на страната смятаха, че битовата престъпност е в по-скоро в низходяща тенденция. Над една трета пък бяха настроени оптимистично и по отношение на организираната престъпност – те смятаха, че организираната престъпност намалява.

Тазгодишното издание на изследването разкрива почти двоен ръст в дела на българите, които забелязват по-голяма улична престъпност – от 26% през 2010 година на 44% през настоящата 2012 г. Този ръст е за сметка на дела на смятащите, че битовата престъпност намалява или остава без промяна.

Подобни са и нагласите на обществото за организираната престъпност. 39% от пълнолетните българи смятат, че организираната престъпност се интензифицира в последните няколко месеца. За сравнение, преди две години тази нагласа беше споделена от 23% от българите.

Българите над 55-годишна възраст, жителите на селата, но също и занимаващите се със собствен бизнес са сред тези, които споделят по-сериозни притеснения от покачваща се според тях самите битова и организирана престъпност. Почти 60% от българите над 55 години смятат, че в последните месеци се случват повече престъпления от битов, уличен характер – кражби, обири и др. 48% от същата група българи (над 55-годишна възраст) са на мнение, че и организираната престъпност расте.

Сред малко по-спокойните по отношение на престъпността са българите между 26 и 40-годишна възраст и висшистите. Около една пета от тези българи смятат, че престъпленията от битов характер намаляват в последните няколко месеца.

Въпреки че според почти половината от българите битовата престъпност е в нарастваща тенденция в последните месеци, донякъде успокоително е, че делът на българите, срещу които реално е било извършено престъпление не е по-висок от измереното в последните няколко години. 9% от населението на страната заявява, че в последните 3 месеца те лично или член на тяхното семейство са станали потърпевши от престъпление. Относително повече пострадали от престъпление откриваме сред жителите на столицата, малките градове и пенсионерите. Най-честите престъпления, за които споменават потърпевшите са кражби от дома и джебчийски кражби.


Изследването е проведено през първите десет дни на юли, национално представително е и обхваща 1007 пълнолетни българи чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души, максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.