Играе ли религията позитивна роля

Над половината от запитаните в глобално проучване на общественото мнение вярват, че религията играе позитивна роля в техните страни. Сред анкетираните в Западна Европа се отчитат значително по-ниски нива на положителни оценки в сравнение с другите региони.

Това сочат резултатите от световното допитване на УИН/„Галъп интернешънъл” http://wingia.com/, водещата глобална асоциация в пазарните изследвания и допитванията до общественото мнение. Виж инфографиката

Проучването на УИН/„Галъп интернешънъл” се провежда в последните месеци на всяка година, но резултатите по тази тема изглеждат най-интересни в навечерието на великденските празници.

Световното допитване е традиция от 1977 г. насам, започната под председателството на д-р Джордж Галъп. В последното издание на изследването са интервюирани 66806 души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население. На респондентите бе зададен въпроса „Според Вас, във Вашата държава религията като цяло има позитивна роля, негативна роля или няма никаква роля?”

59% в глобален мащаб смятат, че религията играе позитива роля в тяхната страна. Това усещане обаче не е равномерно разпределено в различните региони. В Западна Европа се отчита нисък нетен резултат (разликата между позитивните и негативните отговори) от 4%. Това е значително по-малко от средния глобален нетен резултат от 37%. Западна Европа контрастира в сравнение с другите региони, като например в Източна Европа нетният резултат е 33%, а в Азия е 37%. Ниският резултат в Западна Европа вероятно се дължи на по-светския характер на региона в сравнение с други части на света.

България не се различава много в сравнение с другите страни от Източна Европа. Делът на хората, които смятат, че религията играе положителна роля в страната ни, е 56%. В Източна Европа този процент е средно 54. 12% у нас обаче са на противоположното становище.

В общо 9 от разглежданите страни се отчитат отрицателни нетни резултати (негативните оценки превишават положителните), като 6 от тях са в Западна Европа: Белгия, Дания, Франция, Холандия, Испания и Швеция. От тях Дания е с най-нисък нетен резултат (-36%), следвана от Белгия (-30%), Франция (-22%) и Испания (-22%).

С най-положителен нетен резултат от този регион пък са Исландия (43%) и Португалия (39%).

В световен мащаб с най-чувствителен отрицателен нетен резултат е Ливан (-43%).

Докато в Западна Европа се наблюдават значително по-ниски позитивни оценки за ролята на религията, то в останалите региони в света се отчита положителна роля като цяло. Най-високата нетна положителна стойност в световен мащаб е в Африка (65%), следвана от Северна и Южна Америка (54%) и Близкия Изток и Северна Африка (50%). Тези резултати вероятно се дължат на по-видимите религиозни традиции в тези региони.

Обществото, което отрежда най-положителна роля на религията в страната си, е Индонезия – с 95% отговори, че религията играе позитивна роля. За сравнение: в САЩ и Великобритания, например, положителните оценки също са повече от отрицателните, но съответно с 43 и с 6%.

Религията все още има голямо значение в САЩ, като 62% от анкетираните заявяват, че тя играе позитивна роля в страната. Това показва, че по-голямата част от американските респонденти поставят религията на централно място в своята ценностна система. Коментарът на изследователите е, че това е отразено и в политиката на страната и не се очаква да се промени скоро.

Сравнение в Г7

Сравнителни данни от отговорите на респондентите в страните от Г7 показват огромна разлика в мненията по темата за ролята религията. Нетният резултат от 43% в САЩ се различава съществено от -22% във Франция, например.

G7

Влияние на образованието?

Данните доказват също ясна зависимост между образователния статус на хората и тяхното възприятие за позитивна роля на религията в страната им. Резултатите показват, че тези които имат магистърска или докторска образователна степен имат 20% по-ниска позитивна нетна стойност в сравнение с тези, които имат по-ниско образование. Позитивният нетен резултат се повишава постепенно до 57% при онези, които нямат никакво образование.

Education

 

Как се отразяват религиозните вярвания

При анализа на данните според религията се отчитат ясни разлики. При среден за света нетен резултат от 37%, при протестанти и мюсюлмани, например, се отчитат 60%.

Religion

 

За повече подробности, бележки по методиката и информация за изследването, вижте международното прессъобщение на УИН/„Галъп интернешнънъл” или ни потърсете на office@gallupinternational.bg

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.