Усещане за религиозно, културно и расово равенство

Мнозинството от хората и мнозинството от страните (общо 66), изследвани от Световната асоциация „Галъп интернешънъл“, смятат, че не съществува превъзходство на едни раси, религии или култури над други раси, религии и култури. Въпреки това, в чувствителен дял изследвани страни общественото мнение по този въпрос е разделено.

Това показват данните от 40-ото юбилейно издание на глобалното допитване на Световната асоциация «Галъп интернешънъл». Изследването е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено в 66 страни по целия свят. Подробности за методиката, както и графики и таблици, виж по-надолу в тескта.

Беше проверено доколко хората се съгласяват, или не се съгласяват с твърденията: «Някои раси превъзхождат други раси», «Някои религии превъзхождат други религии», «Някои култури превъзхождат други култури».

Въпреки преобладаващото убеждение за расово, религиозно и културно равенство, в няколко страни има мнозинство, което смята, че съществува и религиозно, и културно, и расово превъзходство. Сред тези страни личат най-вече страни като Бангладеш, Гана, Индия, Нигерия, Афганистан, Парагвай и др. В тези страни сумираните отговори „напълно съгласен“ и „по-скоро съгласен“ дават дялове между 50 и 80%. На другия полюс очаквано са най-вече западните общества.

България и балканските общества са по-скоро раздвоени. У нас няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство. Например, 45% не са съгласни, че някои религии превъзхождат други религии, но сходен дял – 37% са съгласни. По отношение на това дали някои раси превъзхождат други раси отговорите у нас са на практика поделени между съгласие и несъгласие – 44% споделят това мнение, а 45% – не. 50% у нас смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното мнение.

Основната цел на изследването не е да измери нива на расизъм, нито чувството на културно или религиозно превъзходство. Основният интерес е да се разсъждава върху вътрешните баланси в страните. Очевидно е, че всички онези страни, които се чувстват стабилни и не усещат заплахи, показват по-ниски нива на вяра в религиозно, културно и расово превъзходство. И обратното.

Основните фактори, които стимулират широко разпространеното усещане за неравенство в тези три полета, най-вероятно са:

  • Остри вътрешни конфликти и проблеми в даденото общество
  • Остра външна нестабилност и очакване за интервенция отвън
  • Дълбока трансформация на съответното общество, водеща до дълбоко усещане за несигурност

Кънчо Стойчев, президент на Световната асоциация „Галъп интернешънъл“, коментира:

Като цяло, глобалната толерантност към расовите, религиозните и културните различия е доминираща норма. Изключения от тази норма се появяват в страни, нации и региони със сериозни външни и вътрешни конфликти. Има страни, в които регистрираме осезаемо разделение на общественото мнение по тези въпроси („разделени“ страни), и това най-вероятно е индикатор за протичащи в тези общества дълбоки процеси на трансформация.

Методика

Общо 66 541 души бяха интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (25 страни; 29 211 души), по телефон (13 страни; 10 754 души), онлайн (25 страни; 23 947 души) или чрез смесен метод (3 страни; 2629 души). Теренната работа в различните страни е проведена от октомври до декември 2016 г. Статистическата грешка в изследването е в диапазон +/-3-5% при доверителен интервал от 95%.

За повече информация, моля обърнете се към:

Кънчо Стойчев

Президент

Асоциация „Галъп интернешънъл“

k.stoychev@gallup-international.bg“>k.stoychev@gallup-international.bg

Karta religiaReligia strani_1religia strani_2

Karta rasaRasa starni_1Rasa starni_2

Karta culture Kultura strani 1 Kultura strani_2

10top plusandplus

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.