Дуалното образование в България: положителни резултати, но и все още предизвикателства пред професионалното образование

Проучване на „Галъп Интернешънъл“ за развитието на дуалното образование

Дуалното образование има положителен ефект върху развитието на професионалното образование у нас. Това е изводът от изследване сред  фирми и професионални гимназии, участвали в проекта ДОМИНО за въвеждане на дуалното образование в България. Те възнамеряват да продължат участието си в дуалното образование, както и да развият допълнително сътрудничество с бизнеса. Въпреки положителните резултати дуалното образование в България все още е изправено пред редица трудности и препятствия и за двете страни – бизнес и училища. Тези предизвикателства са част от по-общата тревога за развитието на професионалното образование у нас.

Взаимодействието на местно ниво за развитие на дуалното образование е оценено положително както от представителите на бизнеса, така и от представителите на професионалните училища. Участвалите в ДОМИНО споделят най-високо удовлетворение от взаимодействието между работодатели и образователна система на местно равнище. 61% от фирмите и 84% от училищата по проекта оценяват взаимодействието между училища и бизнес като много добро.

Положителна тенденция за развитието на дуалното образование в страната се открива и в готовността на бизнеса да отдели хора от своя екип за разработване на учебна програма, която да отговаря по-пълно на съвременните нужди на бизнеса и да спомага за изграждането на квалифицирани кадри. Повече от половината от участвалите в проучването фирми по ДОМИНО изразяват ясно своето съгласие да отделят част от работниците си, за да участват в семинари по дуалното образование. При представителите на бизнеса извън ДОМИНО отношението към тази идея е по-скоро резервирано: почти една трета от тях не са склонни да освободят няколко свои работника, за да участва в разработването на нови учебни програми. Това говори по-скоро за недоверие от страна на фирмите, които нямат опит с дуалното образование, както и за необходимостта от по-широка разяснителна кампания за ползите за бизнеса от него.

Сред основните трудности, споделени и от бизнеса, и от представителите на образователната система, на първо място излиза притеснението на фирмите за инвестициите в кадри, без да има гаранции, че те ще останат да работят за тях.  Особено висок е делът на участващите в ДОМИНО фирми, които споделят, че изпитват такива притеснения във връзка с проекта – 73%.

Сред основните проблеми се очертават и по-дълбоките цялостни пропуски в професионалното образование в страната. Както учениците във фокус групите, така и дял от 57% от  представителите на бизнеса, споделят за широки разминавания между преподаваното в училищата и необходимите знания и умения, които стажантите трябва да имат за работа в реална среда. Резултатите от проучването, показват още, че теорията, преподавана в професионалните гимназии в страната, често е остаряла и не отговаря на модерните изисквания на бизнеса. Учениците, участвали в изследването, също потвърждават, че практическите занятия остават на заден план, за тях често не остава учебно време или няма подходяща материална база и преподаватели.

Намирането на достатъчно заинтересовани фирми за формиране на дуална паралелка пък е най-голямата трудност, пред която декларират, че са изправени професионалните гимназии при прилагането на дуалната система за обучение. 44% от участвалите в проучването представители на училища посочват този проблем като основен.

Повече от половината (56%) от представителите на училищата, участвали в проучването, се обединяват около позицията, че зад дефицитите на професионалното образование у нас се крие на първо място демографската криза. На преден план излизат и проблеми като недоверие в перспективите, които професионалното образование предлага и спад на престижа на този тип гимназии у нас за сметка на езиковите.

Съдействието от страна на държавата за всякакви мерки за подпомагане на развитието на дуалното образование у нас – облекчаване на свързаните административни процедури, финансово подпомагане, информационна кампания и различни законодателни мерки – е сочено като основна предпоставка за преодоляване на негативните тенденции във възприятията за професионалното образование в страната. Задълбочаването на сътрудничеството между бизнеса и образователната система на местно и национално ниво също среща широка подкрепа (52%) сред представителите на образователната система като един от най-ефективните методи за решаване на проблема с липсата на образовани кадри за бизнеса.

Линк към сайта на проект „ДОМИНО“, където може да намерите и презентация с още данни от изследването.


Проучването на „Галъп интернешънъл“ включва изследване, проведено в периода юни – юли 2019 г., сред 104 фирми и 31 училища по ДОМИНО, 502 фирми и 153 училища извън проекта, както и 4 фокус групи с ученици от професионални гимназии и родителите им. Проучването е направено с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в края на петгодишния проект ДОМИНО (2015-2019). В рамките на проекта близо1 600 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по дуалната система по общо 12 професии, като работят в над 170 фирми български и чуждестранни фирми. Над 70% от завършилите по ДОМИНО вече работят в предприятията, където са трупали трудов опит. Проектът помогна България да изгради свой модел на дуално образование (учене чрез работа), използвайки опита на Швейцария – една от страните в света с най-ниска младежка безработица, както и добрите традиции на българското дуално обучение.

Disclaimer:

Gallup International Association or its members are not related to Gallup Inc., headquartered in Washington D.C which is no longer a member of Gallup International Association.

Gallup International Association does not accept responsibility for opinion polling other than its own. We require that our surveys be credited fully as Gallup International (not Gallup or Gallup Poll). For further details see website: http://www.gallup-international.com/.